مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
S1 - 5 GB spatiu de stocare (RAID 10), dimensiune maxima atasamente 50 MB. Calendare, contacte, taskuri si note personale/comune in Webmail, suport SyncML, ActiveSync, CalDAV si CardDAV. Serviciul include 1 cont de email.

S2 - 10 GB spatiu de stocare (RAID 10), dimensiune maxima atasamente 100 MB. Calendare, contacte, taskuri si note personale/comune in Webmail, suport SyncML, ActiveSync, CalDAV si CardDAV. Serviciul include 1 cont de email.

S3 - 20 GB spatiu de stocare (RAID 10), dimensiune maxima atasamente 150 MB. Calendare, contacte, taskuri si note personale/comune in Webmail, suport SyncML, ActiveSync, CalDAV si CardDAV. Serviciul include 1 cont de email.

S4 - 30 GB spatiu de stocare (RAID 10), dimensiune maxima atasamente 200 MB. Calendare, contacte, taskuri si note personale/comune in Webmail, suport SyncML, ActiveSync, CalDAV si CardDAV. Serviciul include 1 cont de email.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.209.0) وارد شده است.